Ñieàu kieän laõnh nhaän AÂn xaùù

Qua saéc leänh naøy, ñeå thöïc thi yù muoán cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ dieãn taû trong Saéc Chæ coâng boá ñaïi Naêm Thaùnh 2000 vaø do quyeàn naêng ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng ban cho, Toaø AÂn Giaûi quyeát ñònh nguyeân taéc lieân quan ñeán vieäc laõnh nhaän ôn toaøn xaù.

Taát caû caùc tín höõu, khi ñaõ chuaån bò ñaày ñuû, ñeàu ñöôïc taän höôûng doài daøo aân xaù trong suoát Naêm Thaùnh, chieáu theo nhöõng quy taéc sau :

Khi nhöõng aân xaù ñöôïc ban, hoaëc theo caùch chung hoaëc theo thö phuùc ñaùp ñaëc bieät, vaãn coù hieäu löïc trong suoát Naêm Thaùnh, neân löu yù raèng, ôn toaøn xaù cuõng ñöôïc chæ cho nhöõng ngöôøi ñaõ qua ñôøi : laøm nhö theá laø chöùng toû ñaõ chu toaøn moät nghóa cöû noåi baät veà ñöùc aùi sieâu nhieân, bôûi vì trong Nhieäm Theå Ñöùc Kitoâ, moái daây ñöùc aùi lieân keát caùc tín höõu coøn ñang löõ haønh döôùi theá vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ ra ñi. Ngoaøi ra, caùc tín höõu ñöôïc laõnh nhaän ôn toaøn xaù moãi ngaøy moät laàn, vaø luaät naøy coù hieäu löïc trong suoát naêm toaøn xaù(20.

Ñænh cao cuûa Naêm Thaùnh laø gaëp gôõ Thieân Chuùa laø Cha, qua Ñöùc Kitoâ laø Ñaáng cöùu ñoä ñang hieän dieän trong Hoâïi Thaùnh vaø ñaëc bieät laø qua caùc bí tích. Vì leõ ñoù, khi khai maïc cuõng nhö keát thuùc, caùc cuoäc haønh höông trong suoát naêm thaùnh ñeàu cöû haønh caùc bí tích Hoaø Giaûi vaø Thaùnh Theå, maàu nhieäm vöôït qua cuûa Ñöùc Kitoâ, Ñaáng laø söï bình an vaø hoaø giaûi cuûa chuùng ta : ñoù laø söï gaëp gôõ coù tính bieán ñoåi nhaèm môû loøng chuùng ta ñoùn nhaän aân xaù cho chính mình vaø cho tha nhaân.

Chieáu theo ñieàu 960 cuûa Boä Giaùo Luaät Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo vaø ñieàu 720 §1 Boä Giaùo Luaät cuûa caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, sau khi laõnh nhaän bí tích Hoaø Giaûi theo phöông caùch thoâng thöôøng, nghóa laø phaûi thuù toäi töøng ngöôøi vaø xöng ñaày ñuû vaø sau khi thöïc thi ñieàu phaûi giöõ, moïi tín höõu ñeàu ñöôïc laõnh nhaän hoaëc aùp duïng ôn toaøn xaù trong suoát thôøi gian thích hôïp, thaäm chí haèng ngaøy maø khoâng caàn phaûi xöng toäi nöõa. Tuy nhieân, caùc tín höõu neân thöôøng xuyeân laõnh nhaän bí tích Hoaø Giaûi, vì nhôø aân suûng cuûa bí tích naøy, hoï môùi vöôn leân trong haønh trình hoaùn caûi vaø thanh luyeän taâm hoàn(21). Baát kyø vieäc laõnh nhaän aân xaù naøo cuõng ñoøi buoäc phaûi tham döï Thaùnh Theå, hôn nöõa, vieäc tham döï naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän trong cuøng ngaøy vôùi nhöõng coâng vieäc baét buoäc phaûi laøm(22).

Hai thôøi ñieåm quan yeáu treân caàn phaûi ñi keøm vôùi chöùng töø veà söï thoâng hieäp vôùi Hoäi Thaùnh, ñöôïc bieåu loä baèng vieäc caàu nguyeän theo yù Ñöùc Giaùo Hoaøng cuõng nhö nhöõng nghóa cöû baùc aùi vaø taâm tình thoáng hoái, ñi keøm vôùi nhöõng daáu chæ lieät keâ sau ñaây, nhöõng vieäc ñoù coù yù dieãn taû moät taâm hoàn hoaùn caûi chaân thaønh, vì söï thoâng hieäp vôùi Ñöùc Kitoâ qua caùc bí tích phaûi daãn ñeán ñieàu ñoù. Thaät theá, Ñöùc Kitoâ chính laø Ñaáng tha toäi vaø laø cuûa leã ñeàn toäi thay cho chuùng ta (x. 1Ga 2,2). Khi ñoå traøn ñaày taâm hoàn caùc tín höõu Thaùnh Thaàn, Ñaáng cuõng laø “söï tha thöù toäi loãi”(23), Ñöùc Kitoâ thuùc giuïc töøng ngöôøi trôû veà vôùi Cha nhaân töø trong taâm tình con thaûo vaø tín thaùc. Cuoäc hoäi ngoä naøy laøm naûy sinh quyeát taâm hoaùn caûi vaø canh taân, thoâng hieäp vôùi Hoäi Thaùnh cuõng nhö haønh xöû baùc aùi vôùi anh chò em cuûa mình.

Ñoái vôùi Naêm Thaùnh saép tôùi, duø quy taéc laõnh nhaän aân xaù ñaõ ñöôïc xaùc ñònh nhö treân, theá nhöng caùc cha giaûi toäi vaãn coù theå chuaån chöôùc cho nhöõng ai bò ngaên trôû vì nhöõng lyù do chính ñaùng, caùc vò coù theå chuaån caû nhöõng vieäc phaûi laøm laãn nhöõng ñieàu kieän phaûi coù.(24) Chaúng haïn, caùc ñan só phaûi giöõ luaät noäi vi, nhöõng ngöôøi ñau yeáu vaø taát caû nhöõng ai vì baát cöù lyù do naøo khoâng theå rôøi nhaø rieâng cuûa mình, ñeàu coù theå thay theá vieäc vieáng moät nhaø thôø ñöôïc chæ ñònh baèng vieäc vieáng nguyeän ñöôøng trong noäi thaát cuûa mình ; thaäm chí neáu khoâng theå laøm nhöõng vieäc naøy, ngöôøi ta vaãn ñöôïc laõnh nhaän aân xaù baèng söï thoâng hieäp thieâng lieâng vôùi nhöõng ngöôøi ñang chu toaøn nhöõng vieäc phaûi laøm theo phöông caùch thoâng thöôøng, keát hôïp vôùi vieäc daâng leân Thieân Chuùa nhöõng lôøi caàu nguyeän, nhöõng noãi ñau thöông vaø nhöõng thua thieät cuûa mình.

Khi ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän ñoøi buoäc, caùc tín höõu coù theå laõnh ôn toaøn xaù taïi :

1) Roma, neáu thöïc hieän moät cuoäc haønh höông ñeán moät trong caùc vöông cung thaùnh ñöôøng thöôïng phuï, nghóa laø, Vöông cung thaùnh ñöôøng thaùnh Pheâroâ taïi Vaticanoâ, ñaïi vöông cung thaùnh ñöôøng Ñaáng Cöùu Ñoä Cöïc Thaùnh taïi Lateranoâ, vöông cung thaùnh ñöôøng Ñöùc Baø Caû vaø vöông cung thaùnh ñöôøng thaùnh Phaoloâ ôû Ostiano, soát saéng tham döï thaùnh leã hoaëc nhöõng hình thöùc cöû haønh phuïng vuïï khaùc nhö nguyeän Kinh Saùng, Kinh Chieàu, hoaëc thöïc haønh moät vieäc ñaïo ñöùc naøo ñoù (ví duï nhö vieáng ñaøng Thaùnh Giaù, laàn chuoãi maân coâi, ñoïc thaùnh thi Acathiste toân vinh Meï Thieân Chuùa), vaû laïi, neáu caù nhaân hay taäp theå vieáng moät trong boán vöông cung thaùnh ñöôøng thöôïng phuï treân, vaø coù daønh ít thôøi gian chaàu Thaùnh Theå vaø suy nieäm ñaïo ñöùc, keát thuùc baèng kinh “Laïy Cha”, tuyeân xöng ñöùc tin baèng baát cöù coâng thöùc naøo ñaõ ñöôïc pheâ chuaån vaø caàu nguyeän vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria. Ngoaøi vieäc haønh höông ñeán vôùi boán vöông cung thaùnh ñöôøng thöôïng phuï treân vaøo dòp Naêm Thaùnh ñaëc bieät naøy, caùc tín höõu coù theå haønh höông ñeán nhöõng nôi khaùc ñeå laõnh nhaän ôn toaøn xaù vôùi cuøng nhöõng ñieàu kieän ñaõ neâu treân : vöông cung thaùnh ñöôøng Thaùnh Giaù ôû Gieârusalem, vöông cung thaùnh ñöôøng thaùnh Loârenxoâ ngoaïi thaønh, ñeàn thôø Ñöùc Baø Giaøu Loøng Thöông Xoùt hoaëc caùc hang toaïi ñaïo Kitoâ giaùo(25).

2) Ñaát Thaùnh, neáu tuaân theo caùc ñieàu kieän treân khi vieáng vöông cung thaùnh ñöôøng Moà Thaùnh ôû Gieârusalem, hay vöông cung thaùnh ñöôøng Giaùng Sinh taïi Beâlem hoaëc vöông cung thaùnh ñöôøng Truyeàn Tin ôû Nazareth.

3) Nhöõng ñòa haït khaùc cuûa Hoäi Thaùnh, neáu tham döï haønh höông veà nhaø thôø chính toaø hoaëc caùc nhaø thôø khaùc hay nhöõng nôi ñöôïc Ñaáng Baûn Quyeàn chæ ñònh vaø soát saéng tham döï vieäc cöû haønh phuïng vuï hoaëc nhöõng vieäc ñaïo ñöùc khaùc, nhö ñaõ lieät keâ ôû treân trong muïc thaønh Roâma ; theâm vaøo ñoù, duø laø taäp theå hay caù nhaân, neáu coù vieáng nhaø thôø chính toaø hay ñeàn thôø ñaõ ñöôïc Ñaáng Baûn Quyeàn chæ ñònh, daønh giôø suy nieäm, keát thuùc baèng kinh Laïy Cha, tuyeân xöng ñöùc tin theo baát cöù coâng thöùc naøo ñaõ ñöôïc pheâ chuaån vaø caàu nguyeän vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria.

4) Baát cöù nôi naøo, neáu thu xeáp ñöôïc thôøi gian thuaän tieän ñeå thaêm vieáng anh chò em cuûa mình ñang caàn söï trôï giuùp hoaëc laâm caûnh khoù khaên (beänh nhaân, tuø nhaân, ngöôøi giaø neo ñôn, ngöôøi khuyeát taät…) nhö theå haønh höông ñi gaëp Ñöùc Kitoâ ñang hieän dieän nôi nhöõng anh chò em naøy (x. Mt 25,34-36), mieãn laø giöõ ñöôïc nhöõng ñieàu kieän thieâng lieâng thoâng thöôøng cuõng nhö ñieàu kieän cuûa bí tích, vaø caàu nguyeän. Haún laø caùc tín höõu neân thöïc hieän nhieàu laàn caùc cuoäc thaêm vieáng nhö vaäy trong suoát naêm toaøn xaù, vaø moãi laàn laøm nhö theá, hoï ñeàu coù theå ñöôïc laõnh nhaän ôn toaøn xaù, dó nhieân moãi ngaøy chæ ñöôïc moät ôn toaøn xaù maø thoâi.

Ôn toaøn xaù cuûa Naêm Thaùnh cuõng coù theå ñöôïc laõnh nhaän nhôø nhöõng saùng kieán khôi daäy caùch cuï theå vaø roäng raõi tinh thaàn saùm hoái, vì ñieàu naøy ñöôïc coi laø tinh thaàn cuûa Naêm Thaùnh. Tinh thaàn saùm hoái cuõng bao haøm vieäc giaûm thieåu nhöõng nhu caàu khoâng caàn thieát moãi ngaøy (nhö thuoác laù, röôïu bia, giöõ chay hoaëc kieâng thòt theo luaät chung cuûa Hoäi Thaùnh vaø nhöõng quy taéc ñöôïc caùc Giaùm Muïc chæ ñònh), daønh moät khoaûn tieàn ñeå chia seû vôùi nhöõng ngöôøi tuùng quaãn, ñoùng goùp höõu hieäu vaøo caùc sinh hoaït toân giaùo vaø xaõ hoäi (ñaëc bieät laø vieäc hoã trôï caùc treû em bò boû rôi, nhöõng ngöôøi treû ñang gaëp khuûng hoaûng, nhöõng ngöôøi giaø yeáu ñang caàn söï giuùp ñôõ, nhöõng ngöôøi phaûi tha phöông tìm ñieàu kieän soáng toát hôn) ; daønh moät phaàn thôøi gian raõnh roãi cuûa mình cho nhöõng hoaït ñoäng coù ích cho coäng ñoaøn, hoaëc nhöõng hình thöùc hy sinh caù nhaân töông töï.

Ban haønh taïi Toâng Toaø AÂn Giaûi ôû Roma,
ngaøy 29 thaùng 11 naêm 1998,
Chuùa Nhaät thöù I muøa Voïng.

Ñöùc Hoàng Y William Wakefield Baum
Chaùnh AÙn Toaø AÂn Giaûi Toái Cao

Luigi De Magistris – Phuï taù chaùnh aùn